1. ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยมาตรฐานการตรวจสุขภาพคนประจำเรือและการออกประกาศนียบัตรสุขภาพ?พ.ศ. ๒๕๕๔??Standard_Health

2. การขอหนังสือคนประจำเรือ ?ว่าด้วยขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนคนประจำเรือ?ขั้นตอนการขอ seaman

3. การเปลี่ยนประกาศนียบัตรของนายประจำเรือจาก STCW 1978/1995 เป็น STCW 2010?Guide-for-Seafarers-into-STCW-2010-Amendments

4.?การจัดลำดับศักยภาพด้านการให้บริการของสายเรือ 2010?ShipperSurvey2010

5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินเรือพาณิชย์ ?IntroductionToMerchantMarine? Cr.ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

6.?การเรียนเทียบโอน

7.?เทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ

8. แนวทางในการประกอบอาชีพชาวเรือ 1

9. แนวทางในการประกอบอาชีพชาวเรือ?2

10.ข้อกำหนดกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบ ทุกระดับชั้น ฉบับล่าสุด พ.ศ. ๒๕๕๗ ?20141117120424-th