หลักสูตรระดับต้นเรือ / นายเรือ

?นายเรือและต้นเรือ

มาตรฐานของหลักสูตร เป็นไปตาม IMO? Model? Course 7.01 รับรองหลักสูตรโดยกรมเจ้าท่า
ระยะเวลาฝึกอบรม 4.5 เดือน
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 35 คน
ค่าธรรมเนียม 145,000 บาท
สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียนเดินเรือสากล / สถานที่อันเหมาะสม
ที่พัก มี
อาหารกลางวันและอาหารว่าง มี
คุณสมบัติ ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ระดับนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
ประกาศนียบัตร Master and Chief Mate (ออกโดยโรงเรียนเดินเรือสากล)

ภาพรวมของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 2 ตารางที่ 2 ของข้อบังคับ เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มีคุณสมบัติสามารถสมัครสอบประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ระดับนายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเล

ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้ที่มีความประสงค์สอบประกาศนียบัตรนายเรือและต้นเรือ

โครงสร้างหลักสูตร

  • การวางแผนการเดินทาง การหาตำบลที่เรือ เข็มทิศเดินเรือ การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล? เครื่องมือและอุปกรณ์การเดินเรือ แผนที่อิเลคทรอนิกส์การเดินเรือ? อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ การนำเรือและการหลบหลีกเรือ การควบคุมเครื่องจักรใหญ่และเครื่องจักรช่วย
  • การวางแผนการบรรทุก การจัดเก็บและการดูแลสินค้า การรายงานข้อบกพร่อง การแก้ไขความเสียหายระวางสินค้า และถังน้ำอับเฉา และการบรรทุกสินค้าอันตราย
  • การควบคุมการทรงตัวของเรือ การป้องกันมลภาวะทางทะเล การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของเรือ การวางแผนการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินในเรือ ทักษะการเป็นผู้นำ และการรักษาพยาบาลบนเรือ

Master & Ship mateระดับรองต้นกล / ต้นกล