อิเลค

 

นายช่างอิเลคทรอเทคนิคอล

มาตรฐานของหลักสูตร เป็นไปตาม STCW Section A-III/6 รับรองหลักสูตรโดยกรมเจ้าท่า
ระยะเวลาฝึกอบรม 8 เดือน
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 35 คน
ค่าธรรมเนียม 201,000 บาท
สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียนเดินเรือสากล / สถานที่อันเหมาะสม
ที่พัก มี
อาหารกลางวันและอาหารว่าง มี
คุณสมบัติ ผู้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตร Electrotechnical Officer (ออกโดยโรงเรียนเดินเรือสากล)

ภาพรวมของหลักสูตร?

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 3 ตารางที่ 1 ของข้อบังคับ เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้สามารถสมัครสอบประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถระดับนายช่างอิเลคทรอเทคนิคอล

ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้ที่มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในเรือ ระดับนายช่างอิเลคทรอเทคนิคอล

โครงสร้างหลักสูตร

  • การตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ และระบบการควบคุม การตรวจสอบระบบการควบคุมอัตโนมัติของการขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบการจ่ายไฟ การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าส่วนที่เกิน 1,000 โวลท์ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายบนเรือภาษาอังกฤษทางเรือ และระบบการติดต่อสื่อสารภายใน
  • การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมของการขับเคลื่อนเครื่องจักรใหญ่และเครื่องจักรช่วย การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สะพานเดินเรือและระบบการสื่อสาร การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ และระบบควบคุมของเครื่องจักรบนดาดฟ้า
  • การปฏิบัติการตามข้อกำหนดของการป้องกันสิ่งแวดล้อมทางทะเล หลักสูตรการดับไฟชั้นสูง หลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิตหลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ ภาวะผู้นำทักษะการทำงานเป็นทีม