750

 

นายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

มาตรฐานของหลักสูตร เป็นไปตาม IMO? Model? Course 7.04 รับรองหลักสูตรโดยกรมเจ้าท่า
ระยะเวลาฝึกอบรม 10 เดือน
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 35 คน
ค่าธรรมเนียม 225,000 บาท
สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียนเดินเรือสากล / สถานที่อันเหมาะสม
ที่พัก มี
อาหารกลางวันและอาหารว่าง มี
คุณสมบัติ ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตร Officers in Charge of a Navigational Watch on Ships Powered by Main Propulsion Machinery of 750 KW Propulsion Power or More (ออกโดยโรงเรียนเดินเรือสากล)

ภาพรวมของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 3 ตารางที่ 1 ของข้อบังคับ เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้สามารถสมัครสอบประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถระดับนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบร

  • ผู้ที่มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในเรือ ระดับนายประจำเรือฝ่ายช่างกล ของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

โครงสร้างหลักสูตร?Engine

  • การเข้ายาม ภาษาอังกฤษ ระบบการติดต่อสื่อสารภายใน เครื่องจักรใหญ่และเครื่องจักรช่วย และระบบควบคุม และน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำอับเฉาและระบบปั้ม
  • ระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์
  • การใช้เครื่องมือและเครื่องมือวัด การติดตั้งและการซ่อมบำรุง
  • การป้องกันมลภาวะ ความคงทนทะเล การดับไฟชั้นสูง เรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลในเรือ กฎข้อบังคับ ภาวะผู้นำ และพื้นฐานความปลอดภัย