500

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า

มาตรฐานของหลักสูตร เป็นไปตาม IMO Model Course 7.03 รับรองหลักสูตรโดยกรมเจ้าท่า
ระยะเวลาฝึกอบรม 8 เดือน
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 35 คน
ค่าธรรมเนียม 201,000 บาท
สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียนเดินเรือสากล / สถานที่อันเหมาะสม
ที่พัก มี
อาหารกลางวันและอาหารว่าง มี
คุณสมบัติ ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตร Officers in Charge of a Navigational Watch on Ships of 500 Gross Tonnage or More (ออกโดยโรงเรียนเดินเรือสากล)

ภาพรวมของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 2 ตารางที่ 1 ของข้อบังคับ ของข้อบังคับ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้สามารถสมัครสอบประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถระดับนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า

ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้ที่มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในเรือ ระดับนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า

โครงสร้างหลักสูตร

  • การเดินเรือ, การเข้ายามเดินเรือ, การเดินเรือด้วยเรดาร์
  • ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน, การตอบสนองต่ออันตรายอับจนทางทะเล, ทัศนสัญญาณ, การนำเรือ
  • การดูแลและการจัดเก็บสินค้า, การป้องกันมลภาวะ, ความคงทนทะเลของเรือ
  • การดับไฟชั้นสูง, เรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต, การปฐมพยาบาลในเรือ, กฎหมายและกฎข้อบังคับ
  • ภาวะผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีม, ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางเรือ