สมัครเรียน / การสอบ

โรงเรียนเดินเรือสากลอาจปรับเปลี่ยนวัน ?และเวลาในตารางให้สอดคล้องกับระบบสากล ? และประชาคมอาเซียน ? จึงสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ?และรายละเอียดต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป สามารถติดตามประกาศต่างๆ ได้ทาง www.ims.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 02-703-3232-3

ระเบียบการสมัครสอบ