รายละเอียดหลักสูตร ?ฝ่ายเดินเรือ

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการเดินเรือ และมีคุณสมบัติสามารถสมัครสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือ ระดับนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล

ลักษณะการทำงาน

ดูแลและนำพาเรือขนส่งสินค้าไปยังปลายทางอย่างปลอดภัย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนสามารถควบคุม ดูแลสั่งการ การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตามเป้าหมาย

รายละเอียดหลักสูตร ?ฝ่ายช่างกลเรือ

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านช่างกลเรือ และมีคุณสมบัติสามารถสมัครสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือ ระดับนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ ขนาด 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล

ลักษณะการทำงาน

ดูแลและตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องยนต์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนสามารถควบคุม ดูแลสั่งการ การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตามเป้าหมาย

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ