รายละเอียดหลักสูตร ?ฝ่ายเดินเรือ

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ?ความเข้าใจในวิชาชีพตามแต่ละสาขา และมีความรู้พื้นฐานความเป็นชาวเรือในเบื้องต้น ประกอบกับมีทักษะ ?และประสบการณ์ ความสามารถในการประกอบอาชีพในระดับลูกเรือพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล

ลักษณะการทำงาน

ระดับลูกเรือเข้ายาม ฝ่ายเดินเรือ สามารถใช้งานวัสดุในการผูกรัดสินค้า และเข้ายามสินค้าได้ รวมถึงบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน ตัวเรือ เช่นการเคาะสนิม ทาสี และการทำความสะอาดสถานที่ในการทำงานต่างๆ ให้ถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ

 

รายละเอียดหลักสูตร ?ฝ่ายช่างกลเรือ

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพตามแต่ละสาขา และมีความรู้พื้นฐานความเป็นชาวเรือในเบื้องต้น ประกอบกับมีทักษะ และประสบการณ์ ความสามารถในการประกอบอาชีพในระดับลูกเรือพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล

ลักษณะการทำงาน

ระดับลูกเรือเข้ายาม ฝ่ายช่างกลเรือ สามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือนายช่างกลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในงานซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย

 

รายละเอียดหลักสูตร ?ฝ่ายอิเลคทรอเทคนิคอล

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไฟฟ้าภายในเรือจนมีคุณสมบัติสามารถสมัครสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือ ระดับลูกเรืออิเลคทรอเทคนิคอล จากกรมเจ้าท่า อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล

ลักษณะการทำงาน

รักษาและซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า เครื่องจักรกลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบไฟเดินเรือ และแสงสว่างในเรือ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอื่นๆ ตามที่นายช่างอิเลคทรอเทคนิคอลมอบหมาย

หลักสูตรลูกเรือเข้ายาม