Academic 3

 

ลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือของเรือเดินทะเล

มาตรฐานของหลักสูตร เป็นไปตาม STCW Section A-II/5 รับรองหลักสูตรโดยกรมเจ้าท่า
ระยะเวลาฝึกอบรม 3 เดือน
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 35 คน
ค่าธรรมเนียม 75,000 บาท
สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียนเดินเรือสากล / สถานที่อันเหมาะสม
ที่พัก มี
อาหารกลางวันและอาหารว่าง มี
คุณสมบัติ ผู้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตร Ratings as Able Seafarer Deck (ออกโดยโรงเรียนเดินเรือสากล)

ภาพรวมของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและมีความรู้พื้นฐานความเป็นชาวเรือในเบื้องต้น สามารถสมัครสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือระดับลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือจากกรมเจ้าท่า โดยแสดงหลักฐานความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่ระบุไว้ ของอนุสัญญา STCW 2010 และข้อบังคับกรมเจ้าท่า? ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้? และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2555 เพื่อให้ลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือทุกคนปฏิบัติงานบนเรือขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า ได้มีความสามารถมีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่การเข้ายามเดินเรือขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า ตามหัวข้อที่ระบุไว้ในอนุสัญญา STCW 2010

ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม

 • ผู้ที่มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในเรือ ระดับลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือของเรือเดินทะเล

โครงสร้างหลักสูตร

 • วิชาการเข้ายามเรือเดิน
 • วิชาการเทียบท่า การทิ้งสมอ? และการผูกทุ่น
 • วิชาการจัดเก็บสินค้าในเรือ
 • วิชาปฏิบัติการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การขนถ่ายสินค้า
 • วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิชาข้อควรระวังและการนำไปสู่การป้องกันมลภาวะของสิ่งแวดล้อมทางทะเล
 • ปฏิบัติการเรือช่วยชีวิตและเรือกู้ภัย, การดูแลรักษาซ่อมบำรุงเรือ

 

?ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลเรือ

มาตรฐานของหลักสูตร เป็นไปตาม STCW Section A-III/4 รับรองหลักสูตรโดยกรมเจ้าท่า
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 เดือน
จำนวนเผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 35 คน
ค่าธรรมเนียม 75,000 บาท
สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียนเดินเรือสากล / สถานที่อันเหมาะสม
ที่พัก มี
อาหารกลางวันและอาหารว่าง มี
คุณสมบัติ ผู้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตร Ratings Forming Part of an Engineering Watch (ออกโดยโรงเรียนเดินเรือสากล)

ภาพรวมของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและมีความรู้พื้นฐานความเป็นชาวเรือในเบื้องต้น สามารถสมัครสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือระดับลูกเรือยามฝ่ายช่างกล ในเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า โดยแสดงหลักฐานความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่ระบุไว้ ของอนุสัญญา STCW 2010 และข้อบังคับกรมเจ้าท่า? ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้? เพื่อให้ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลปฏิบัติงานในเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า มีความสามารถมีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญของหน้าที่ปฏิบัติการเข้ายามห้องเครื่องในเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า ตามหัวข้อที่ระบุไว้ในอนุสัญญา STCW 2010

ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม

 

 • ผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในเรือ ระดับลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล

โครงสร้างหลักสูตร

 • วิชาการเข้ายามห้องเครื่อง
 • วิชาคำสั่งในการทำหน้าที่เข้ายาม
 • วิชาการเข้ายามหม้อน้ำ
 • วิชาการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน และวิธีการใช้ในกรณีฉุกเฉิน