Academic 1

โรงเรียนเดินเรือสากล

???????????????????????

?????????? ลูกเรืออิเลคทรอเทคนิคอล

?

มาตรฐานของหลักสูตร เป็นไปตาม STCW Section A-III/7 รับรองหลักสูตรโดยกรมเจ้าท่า
ระยะเวลาฝึกอบรม 3 เดือน
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 35 คน
ค่าธรรมเนียม 95,000 บาท *
สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียนเดินเรือสากล / สถานที่อันเหมาะสม
ที่พัก มี
อาหารกลางวันและอาหารว่าง มี
คุณสมบัติ ผู้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 9 ปี หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตร Electrotechnical Ratings (ออกโดยโรงเรียนเดินเรือสากล)

ภาพรวมของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและมีความรู้พื้นฐานความเป็นชาวเรือในเบื้องต้น สามารถสมัครสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือระดับลูกเรืออิเลคทรอเทคนิคอล ในเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า โดยแสดงหลักฐานความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่ระบุไว้ ของอนุสัญญา STCW 2010 และข้อบังคับกรมเจ้าท่า? ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้? เพื่อให้ลูกเรืออิเลคทรอเทคนิคอลปฏิบัติงานในเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า มีความสามารถมีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ ในเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า ตามหัวข้อที่ระบุไว้ ของอนุสัญญา STCW 2010

ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้ที่มีความประสงค์จะลงปฏิบัติงานบนเรือ ระดับการลูกเรืออิเลคทรอเทคนิคอล

โครงสร้างหลักสูตร

  • วิชาการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
  • วิชาการตรวจสอบการปฏิบัติการของระบบไฟฟ้า และเครื่องจักร
  • วิชาการดูแลรักษา และซ่อมบำรุง, วิชาการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจวัดของระบบไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์
  • วิชาการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรบนเรือ, วิชาการจัดการในสโตร์
  • วิชาข้อควรระวังและการนำไปสู่การป้องกันมลภาวะของสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  • วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย