Academic 2

 

ลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือของเรือเดินทะเล

มาตรฐานของหลักสูตร เป็นไปตาม STCW Section A-II/4 รับรองหลักสูตรโดยกรมเจ้าท่า
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 เดือน
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 35 คน
ค่าธรรมเนียม 45,000 บาท
สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียนเดินเรือสากล / สถานที่อันเหมาะสม
ที่พัก มี
อาหารกลางวันและอาหารว่าง มี
คุณสมบัติ ผู้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18?ปี สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตร Ratings Forming Part of a Navigational Watch (ออกโดยโรงเรียนเดินเรือสากล)

ภาพรวมของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและมีความรู้พื้นฐานความเป็นชาวเรือในเบื้องต้น สามารถสมัครสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือระดับลูกเรือยามฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า โดยแสดงหลักฐานความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่ระบุไว้ ของอนุสัญญา STCW 2010 และข้อบังคับกรมเจ้าท่า? ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้? และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2555 เพื่อให้ลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือปฏิบัติงานบนเรือขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า ได้มีความสามารถและปฏิบัติตามหัวข้อที่ระบุไว้ และเพื่อให้ลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือมีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญของหน้าที่ปฏิบัติการเข้ายามเดินเรือขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า ของอนุสัญญา STCW 2010

ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้ที่มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในเรือ ระดับลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือของเรือเดินทะเล

โครงสร้างหลักสูตร

  • วิชาคำสั่งถือท้ายด้วยภาษาอังกฤษการเดินเรือ
  • วิชาการเข้ายามสะพานเดินเรือ
  • วิชาการสนับสนุนข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง และการควบคุมเรืออย่างปลอดภัย
  • วิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน และระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน

 

ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลเรือ

มาตรฐานของหลักสูตร เป็นไปตาม STCW Section A-III/4 รับรองหลักสูตรโดยกรมเจ้าท่า
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 เดือน
จำนวนเผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 35 คน
ค่าธรรมเนียม 45,000 บาท
สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียนเดินเรือสากล / สถานที่อันเหมาะสม
ที่พัก มี
อาหารกลางวันและอาหารว่าง มี
คุณสมบัติ ผู้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตร Ratings Forming Part of an Engineering Watch (ออกโดยโรงเรียนเดินเรือสากล)

ภาพรวมของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและมีความรู้พื้นฐานความเป็นชาวเรือในเบื้องต้น สามารถสมัครสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือระดับลูกเรือยามฝ่ายช่างกล ในเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า โดยแสดงหลักฐานความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่ระบุไว้ ของอนุสัญญา STCW 2010 และข้อบังคับกรมเจ้าท่า? ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้? เพื่อให้ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลปฏิบัติงานในเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า มีความสามารถมีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญของหน้าที่ปฏิบัติการเข้ายามห้องเครื่องในเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า ตามหัวข้อที่ระบุไว้ในอนุสัญญา STCW 2010

ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในเรือ ระดับลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล

โครงสร้างหลักสูตร

  • วิชาการเข้ายามห้องเครื่อง
  • วิชาคำสั่งในการทำหน้าที่เข้ายาม
  • วิชาการเข้ายามหม้อน้ำ
  • วิชาการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน และวิธีการใช้ในกรณีฉุกเฉิน