วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมสร้างสรรค์และธำรงไว้ซึ่งความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีของศิษย์เก่า
  2. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน
  3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจการในทุกๆ ด้านของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าเป็นภาพลักษณ์ที่มีคุณภาพ

 

วิสัยทัศน์ และภารกิจหลัก ของศิษย์เก่าโรงเรียนเดินเรือสากล

วิสัยทัศน์ Vision

สานสัมพันธ์ ?ร่วมกันสร้างเครือข่าย? เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเลิศทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ร่วมนำสังคม

ภารกิจหลัก Mission

  1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจการในทุกๆ ด้านของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าเป็นภาพลักษณ์ที่มีคุณภาพ
  2. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน
  3. ส่งเสริมสร้างสรรค์และดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีและสัมพันธภาพ อันดีของศิษย์เก่า
  4. มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างและพัฒนาสังคม