Page Page2

สุทธิชัย ?ฉายาภูมิ (ครูบอย)

 • โรงเรียนเดินเรือสากล เลขที่ 1122 หมู่ที่ 6 ซ.เทศบาลบางปู 10ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
 • sutthichai@ims.ac.th
 • 092 251 1217
 • http://www.ims.ac.th

พรนภัส ?ทรรศนะพิศิษฐ์ (ครูจอย)

 • โรงเรียนเดินเรือสากล เลขที่ 1122 หมู่ที่ 6 ซ.เทศบาลบางปู 10 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
 • pornnapat@ims.ac.th
 • 092 258 8190
 • http://www.ims.ac.th

เจษฎา ?กันพ่วง (ครูเจต)

 • โรงเรียนเดินเรือสากล เลขที่ 1122 หมู่ที่ 6 ซ.เทศบาลบางปู 10 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
 • jessada@ims.ac.th
 • 085 194 1604
 • http://www.ims.ac.th
สื่อประชาสัมพันธ์งานแนะแนว