เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

??????????????? 1. องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

??????????????????????????????? ขั้นตอนที่ 1 สอบพลศึกษา

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Untitled20150903084752

??????????????????????????????? ขั้นตอนที่ 2 สอบภาคทฤษฎี (กรณีสอบตรง)

เกณฑ์การสอบ

??????????????????????????????? ขั้นตอนที่ 3 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

??????????????????????????????? ??????????????? 1. สอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

??????????????????????????????????????????????? 2. ตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน

??????????????? 2. โรงเรียนเดินเรือสากลจะพิจารณาการคัดเลือกเข้าศึกษาเฉพาะผู้ที่มีผลคะแนนครบตามองค์ประกอบเท่านั้น ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตามที่กำหนด โรงเรียนเดินเรือสากลจะไม่พิจารณาคัดเลือก

??????????????? 3. โรงเรียนเดินเรือสากลจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก โดยใช้รูปแบบดังนี้

??????????????? ??????????????? 3.1 ประมวลผลคะแนนจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้

??????????????????????????????? ??????????????? สอบพลศึกษาผ่านตามเกณฑ์ เข้าสอบภาคทฤษฎี ประมวลผลคะแนนจากผลคะแนนวิชาความรู้ทั่วไป, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ให้เป็นคะแนนรวม 100 เปอร์เซ็นต์

??????????????? ??????????????? 3.2 เรียงลำดับคะแนนของผู้สมัครในแต่ละหลักสูตร จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด

??????????????? ??????????????? 3.3 คัดเลือกผู้ที่สิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามจำนวนรับ โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับแรก จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในลำดับสุดท้ายของจำนวนรับแต่ละหลักสูตรผู้ที่มีคะแนนต่อจากนั้นจะได้รับการขึ้นบัญชีผู้มีสิทธิเข้าเข้าศึกษาลำดับสำรอง ตามจำนวนที่โรงเรียนเดินเรือสากลกำหนด

จำนวนที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา ?2559 ?โรงเรียนเดินเรือสากลจะรับบุคคลเข้าศึกษา ดังนี้

? ? ?1. หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือฯ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?จำนวน 50 คน

? ? ?2. หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือฯ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?จำนวน 50 คน

? ? ?3. หลักสูตรนายช่างอิเลคทรอเทคนิคอล ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?จำนวน 50 คน

? ? ?4. หลักสูตรลูกเรืออิเลคทรอเทคนิคอล ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? จำนวน 20 คน

? ? ?5. หลักสูตรลูกเรือเข้ายามและลูกเรือชำนาญการสาขาเดินเรือ ? ? ? ? ? ?จำนวน 15 คน

? ? ?6. หลักสูตรลูกเรือเข้ายามและลูกเรือชำนาญการสาขาช่างกลเรือ ? ? ? จำนวน 15 คน

??????????????????????????????? รวมทั้งสิ้นที่เปิดรับ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? จำนวน 200 คน

ปฏิทินการสมัครสอบ