การเรียนการสอน

เข้มข้นไปด้วยเนื้อหาวิชาตาม Model Courses ของ STCW 2010 ทั้งจากอาจารย์ประจำ ?และอาจารย์พิเศษ

รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ?ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่นักเรียน

เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพชาวเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิชาการเดินเรือชายฝั่ง, วิชาดาราศาสตร์การเดินเรือฯ

DSC_0011-001?DSC_0035-001

DSC_0046-001?DSC_0036-001