นันทนาการ

กิจกรรมสันทนาการทั้งใน ?และนอกหลักสูตร ?เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ?และผ่อนคลายพักผ่อนจิตใจ ?ตลอดการเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนเดินเรือสากล

2014062495155-11??2014062495154-7??2014062495155-10