ฝึกวิชาทหารราบ

ฝึกวิชาทหารราบมือเปล่า ?เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักท่าทางที่ถูกต้องในการทำความเคารพผู้บังคับบัญชา และฝึกระเบียบ
วินัย ทั้งการเดิน ?การวิ่ง ?การรวมพลอีกด้วย

DSC_0639??DSC_0695

DSC_0679?DSC_0726