พิธีไหว้ครู

โรงเรียนเดินเรือสากล ได้จัดพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียน หลังจากที่มีการเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ

ของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า (รุ่นที่ 1) โดยมี คุณวิชัย วัฒน์ประกายรัตน์ (ผู้รับใบอนุญาต)

พลเรือเอก วีระยุทธ อุตตะโมท (ผู้บริหารโรงเรียน) , คุณชาญวิทย์ ?สุขรังสรรค์ (ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ) , คุณณรงค์ศักดิ์ พันธ์เจริญ (ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ) เข้าร่วมในพิธีอันเป็นสิริมงคล และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของคนไทยในครั้งนี้

DSC_0057?DSC_0054

DSC_0084?DSC_0147