1.วัตถุประสงค์

เพื่อกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของงานหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับคู่มือคุณภาพ

2. ขอบเขต

ขั้นตอนการดาเนินการของงานหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม ครอบคลุมถึงการวางแผนการจัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อให้ดาเนินการเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 ผู้บริหาร มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรฝึกอบรม
ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการจัดทาโครงการฝึกอบรม
3.2 ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาเสนอหลักสูตร
การศึกษา/โครงการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
3.3 หัวหน้างานหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบกากับดูแลวางแผนการจัด
การศึกษาและฝึกอบรม ให้เป็นไปตามขั้นตอนการดาเนินงานนี้
3.4 หน่วยงานหรือบุคลากรอื่น ๆ ให้ความร่วมมือสนับสนุนตามหน้าที่

ผ่านการรับรองหลักสูตรการศึกษา ?และหลักสูตรฝึกอบรม

จากกระทรวงศึกษาธิการ ?และจากกรมเจ้าท่า ?กระทรวงคมนาคม
ดูประกาศที่นี่